Kirkkonummen Kennelkerhon säännöt

KIRKKONUMMEN KENNELKERHO 25.3.2014
KYRKSLÄTT KENNELKLUBB KKK ry

SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimenä on Kirkkonummen Kennelkerho-Kykslätt Kennelklubb KKK ry ja
sen kotipaikka on Kirkkonummen kunta ja toiminta-alueena Kirkkonummi
ympäristöineen. Kerhon tarkoituksena on toimialueella asuvien koiranomistajien
keskuudessa herättää ja ylläpitää harrastusta kenneltoimintaan sekä edistää
puhdasrotuisten koirien kasvatusta, jalostusta ja käyttöä. Tärkeänä osa-alueena on eri
koiraurheilulajien, liikunnan ja nuorisotoiminnan harrastuksen edistäminen ja
ylläpitäminen.

2 § Päämääriään kerho pyrkii saavuttamaan koulutus-, kilpailu-, näyttely- ja
kurssitoiminnan sekä neuvontatyön avulla.
Kerho liittyy jäseneksi Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:een sekä
paikalliseen kennelpiiriin.

3 § Kirkkonummen Kennelkerho-Kyrkslätt Kennelklubb KKK ry:n kieli on suomi ja ruotsi.

4 § Kerhon varsinaiseksi jäseneksi, perhejäseneksi tai nuorisojäseneksi pääsee jokainen
hyvämaineinen henkilö, jonka kerhon johtokunta jäseneksi hyväksyy. Varsinaiset
jäsenet voivat keskuudessaan muodostaa epäitsenäisiä rotu-, alue- tai harrastuspiirejä,
joilla ei ole omaa taloutta ja jotka toiminnassaan noudattavat kerhon sääntöjä.

5 § Liityttäessä kerhoon peritään liittymismaksu. Jos samasta perheestä on useampia
jäseniä, heiltä voidaan periä pienempi liittymismaksu. Varsinaisilta jäseniltä,
perhejäseniltä ja nuorisojäseniltä peritään vuosittain jäsenmaksu. Edellä mainittujen
maksujen suuruuden määrää kerhon syyskokous kullekin jäsenryhmälle erikseen.
Suorittamalla yhdellä kertaa kymmenkertaisen jäsenmaksun varsinainen jäsen
saavuttaa ainaisjäsenen oikeudet ja vapautuu varsinaisista jäsenmaksuista.

6 § Kerhon johtokunnan ehdotuksesta voidaan sen kunnia- tai tuomarijäseneksi kutsua
henkilöitä, joille kerho tahtoo osoittaa erikoista kunnioitusta ja kiitollisuutta.
Johtokunta voi myös ehdottaa kutsuttavaksi kunniapuheenjohtajaksi kerhon
puheenjohtajaa kiitoksena pitkäaikaisesta työstä kerhon hyväksi. Kunniapuheenjohtajia
kerholla voi olla kerrallaan vain yksi.
Ehdotus alistetaan kerhon kokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätöksen tekoon vaaditaan
¾ annetuista äänistä. Kunniapuheenjohtajalla, kunnia- ja tuomarijäsenellä on samat
oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta ovat vapaat kaikista jäsenmaksuista.

7 § Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei 30.4. mennessä ole maksanut kyseisen vuoden
jäsenmaksua tai hänet voidaan erottaa kerhon johtokunnan päätöksellä, jos hän muuten
rikkoo kerhon sääntöjä tai hyviä tapoja tai jos hän kerhossa tai sen ulkopuolella on
vaikeuttanut kerhon toimintaa.

8 § Kerhon jäsenillä on milloin tahansa oikeus erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
kerhon johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka myös suullisesti kerhon
pöytäkirjaan.

9 § Kerhon johdosta ja hallinnosta huolehtii sen lainmukaisena hallituksena johtokunta,
johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua
varsinaista jäsentä ja kolme (3) yhdeksi vuodeksi valittua varajäsentä. Johtokunnan
varsinaisista jäsenistä kolmen (3) kotipaikan tulee olla Kirkkonummi. Puheenjohtajan
kotipaikan ei tarvitse olla Kirkkonummi. Jäsenistä on erovuorossa vuosittain
puheenjohtaja ja kaksi (2) varsinaista jäsentä, kahtena ensimmäisenä vuotena arvan
nojalla, sekä varajäsenet. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan ja vähintään neljän (4) jäsenen läsnäollessa.
Johtokunnan jäsenen on oltava 20 vuotta täyttänyt henkilö.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.
Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita johtokunnan ulkopuoleltakin. Kerhon nimen
kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai
rahastonhoitajan kanssa.

Johtokunnan tehtävänä on
- kutsua kerho kokouksiin, valmistaa kokoukselle esitettävät asiat sekä panna
toimeen kehon päätökset.
- päättää jäsenen ottamisesta ja erottamisesta, edustaa kerhoa, hoitaa sen asioita,
kantaa ja vastata kerhon puolesta.

10 § Kerhon tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä ennen helmikuun 15. Päivää
tilintarkastajille, joiden on palautettava ne lausuntoineen viimeistään kaksi viikkoa
ennen kevätkokousta.

11 § Kutsu varsinaisiin kokouksiin ja ylimääräisiin kokouksiin on johtokunnan toimesta
toimitettava syyskokouksen päätöksestä riippuen joko kirjallisesti tai sanomalehdessä
ilmoittamalla. Kutsu kokoukseen on toimitettava viimeistään yksi viikko ennen
kokousta.

12 § Kerholla on kaksi varsinaista kokousta vuodessa: kevätkokous maaliskuussa sekä
syyskokous lokakuussa. Näissä kokouksissa käsitellään seuraavia asioita:

Kevätkokous
1 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien sekä
ääntenlaskijoiden valinta.
2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
3 Johtokunnan toimintakertomus sekä edellisen toimintavuoden tilinpäätös.
4 Tilintarkastajien kertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden
myöntäminen johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
5 Keskustellaan ja päätetään muista asioista huomioon ottaen yhdistyslain 24 §
määräykset.

Syyskokous
1 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien sekä
ääntenlaskijoiden valinta.
2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
3 Johtokunnan puheenjohtajan valinta seuraavalle toimikaudelle.
4 Uusien johtokunnan jäsenten valinta tulevalle toimikaudelle erovuoroisten
tilalle sekä kolmen varajäsenen valita.
5 Kahden tilintarkastajan sekä varatilintarkastajan valinta.
6 Johtokunnan mahdollisesti ehdottamien toimikuntien jäsenten valinta.
7 Yhdistyksen toimintasuunnitelman sekä talousarvion hyväksyminen sekä
liittymismaksujen ja jäsenmaksujen suuruuden määrääminen.
8 Päätös siitä, miten kokouskutsu annetaan sääntöjen 11 §:n puitteissa.
9 Keskustellaan ja päätetään muista asioista huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n
määräykset.

13 § Kaikki asiat, joista ei ole erikseen säädetty ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Kokouksissa jokaisella kerhon jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla
äänestäminen ei ole sallittua. Jos äänet menevät tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
paitsi vaaleissa arpa. Jos joku läsnä olevista vaatii ja saa siihen kannatusta, tulee vaalin
tapahtua suljetuin lipuin.