Kirkkonummen Kennelkerhon säännöt

KIRKKONUMMEN KENNELKERHO-KYRKSLÄTT KENNELKLUBB ry

Voimassaolevat säännöt: 15.11.2022 09: 27:03

1 §
Yhdistyksen nimenä on Kirkkonummen Kennelkerho – Kyrkslätt Kennelklubb ry ja sen kotipaikka on Kirkkonummen kunta ja toiminta-alueena Kirkkonummi ympäristöineen. Kerhon tarkoituksena on toimialueella asuvien koiranomistajien keskuudessa herättää ja ylläpitää harrastusta kenneltoimintaan sekä edistää puhdasrotuisten koirien kasvatusta, jalostusta ja käyttöä. Tärkeänä osa-alueena on eri koiraurheilulajien, liikunnan ja nuorisotoiminnan harrastuksen edistäminen ja ylläpitäminen.

2 §
Päämääriään kerho pyrkii saavuttamaan koulutus-, kilpailu-,näyttely - Ja kurssitoiminnan sekä neuvontatyön avulla. Kerho liittyy jäseneksi Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:een seka paikalliseen kennelpiiriin.

3 §
Kirkkonummen Kennelkerho - Kyrkslätt Kennelklubb ry:n kieli on suomi ja ruotsi.

4 §
Kerhon varsinaiseksi jäseneksi, perheenjäseneksi tai nuorisojäseneksi pääsee jokainen hyvämaineinen henkilö, jonka kerhon johtokunta jäseneksi hyväksyy. Varsinaiset jäsenet voivat keskuudessaan muodostaa epäitsenäisiä rotu-, alue - tai harrastuspiirejä, joilla ei ole omaa taloutta ja jotka toiminnassaan noudattavat kerhon sääntöjä.

5 §
Liityttäessä kerhoon peritään liittymismaksu. Jos samasta perheestä on useampia jäseniä, heiltä voidaan periä pienempi liittymismaksu. Varsinaisilta jäseniltä, perhejäseniltä ja nuorisojäseniltä peritään vuosittain jäsenmaksu. Edellä mainittujen maksujen suuruuden määrää kerhon syyskokous kullekin jäsenryhmälle erikseen. Suorittamalla yhdellä kertaa kymmenkertaisen jäsenmaksun varsinainen jäsen saavuttaa ainaisjäsenen oikeudet ja vapautuu varsinaisista jäsenmaksuista.

6 §
Kerhon johtokunnan ehdotuksesta voidaan sen kunnia – tai tuomarijäseneksi kutsua henkilöitä, joille kerho tahtoo osoittaa erikoistakunnioitusta ja kiitollisuutta. Johtokunta voi myös ehdottaa kutsuttavaksi kunniapuheenjohtajaksi kerhon puheenjohtajaa kiitoksena pitkäaikaisesta työstä kerhon hyväksi. Kunniapuheenjohtajia kerholla voi olla kerrallaan vain yksi. Ehdotus alistetaan kerhon kokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätöksen tekoon vaaditaan 3/4 annetuista äänistä. Kunniapuheenjohtajalla, kunnia - ja tuomarijäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta ovat vapaat kaikista jäsenmaksuista.

7 §
Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei 30.4. mennessä ole maksanut kyseisen vuoden jäsenmaksua tai hänet voidaan erottaa kerhon johtokunnan päätöksellä, jos hän muuten rikkoo kerhon sääntöjä tai hyviä tapoja tai jos hän kerhossa tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut kerhon toimintaa.

8 §
Kerhon jäsenillä on milloin tahansa oikeus erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti kerhon johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka myös suullisesti kerhon pöytäkirjaan.

9 §
Kerhon johdosta ja hallinnosta huolehtii sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä ja kolme (3) yhdeksi vuodeksi valittua varajäsentä. Johtokunnan varsinaisista jäsenistä kolmen (3) kotipaikan tulee olla Kirkkonummi. Puheenjohtajan kotipaikan ei tarvitse olla Kirkkonummi. Jäsenistä on erovuorossa vuosittain puheenjohtaja ja kaksi (2) varsinaista jäsentä, kahtena ensimmäisenä vuotena arvan nojalla, sekä varajäsenet. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään neljän (4) jäsenen läsnä ollessa. Johtokunnan jäsenen on oltava 20 vuotta täyttänyt henkilö.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita johtokunnan ulkopuoleltakin. Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompi kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Johtokunnan tehtävänä on
- kutsua kerho kokouksiin, valmistaa kokoukselle esitettävät asiat sekä panna toimeen kehon päätökset.
- päättää jäsenen ottamisesta ja erottamisesta, edustaa kerhoa, hoitaa sen asioita, kantaa ja vastata kerhon puolesta.

10§
Kerhon tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä ennen helmikuun 15. Päivää tilintarkastajille, joiden on palautettava ne lausuntoineen viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11 §
Kutsu varsinaisiin kokouksiin ja ylimääräisiin kokouksiin on johtokunnan toimesta toimitettava syyskokouksen päätöksestä riippuen joko kirjallisesti tai sanomalehdessä ilmoittamalla. Kutsu kokoukseen on toimitettava viimeistään yksi viikko ennen kokousta.

12 §
Kerholla on kaksi varsinaista kokousta vuodessa: kevätkokous maaliskuussa sekä syyskokous lokakuussa. Näissä kokouksissa käsitellään seuraavia asioita:

Kevätkokous
1 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin Ja pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta.
2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
3 Johtokunnan toimintakertomus sekä edellisen toimintavuoden tilinpäätös.
4 Tilintarkastajien kertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
5 Keskustellaan ja päätetään muista asioista huomioon ottaen yhdistys lain 24 § määräykset.

Syyskokous
1 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin Ja pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta.
2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
3 Johtokunnan puheenjohtajan valinta seuraavalle toimi kaudelle.
4 Uusien johtokunnan jäsenten valinta tulevalle toimikaudelle erovuoroisten tilalle sekä kolmen varajäsenen valita.
5 Kahden tilintarkastajan sekä varatilintarkastajan valinta.
6 Johtokunnan mahdollisesti ehdottamien toimikuntien jäsenten valinta.
7 Yhdistyksen toimintasuunnitelman sekä talousarvion hyväksyminen sekä liittymismaksujen ja jäsenmaksujen suuruuden määrääminen.
8 Päätös siitä, miten kokouskutsu annetaan sääntöjen 11 §: n puitteissa.
9 Keskustellaan ja päätetään muista asioista huomioon ottaen yhdistyslain 24 §: n määräykset.

13 §
Kaikki asiat, joista ei ole erikseen säädetty ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kokouksissa jokaisella kerhon jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua. Jos äänet menevät tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Jos joku läsnä olevista vaatii ja saa siihen kannatusta, tulee vaalin tapahtua suljetuin lipuin.

14 §
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan yhdistyksen varat ja omaisuus viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti paikalliselle eläinsuojelutoimintaa harrastavalle rekisteröidylle yhdistykselle.